T.C.
PAZAR İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI 
Pazar Kaz Gölü Gölün Büyüsü Yapım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
                       
1- İdarenin
a) Adı
:
Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
Hükümet Konağı Pazar/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası
:
0–356 261 24 14- 0356 621 24 14
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
 
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
:
Kaz Gölü Gölün Büyüsü Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Pazar Merkez
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Adı
:
Kaz Gölü “Gölün Büyüsü” projesi Yapım İşi
b)Yapılacağı yer
:
Pazar İlçesi Hükümet Konağı Kaymakamlık Makam Odası
c) Tarihi ve saati
:
11.09.2017 Pazartesi günü saat: 14.00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
  a.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.
  2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
         2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
  c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  3.1. Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
  • .Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
       d. Bu şartnamenin 10. Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve  (i) bentlerinde sayılan durumlarında olunmadığına ilişkin taahhütname.
  e. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminat.
  •  
  •  
  •  
 ı) SSK ve Vergi Borcu yoktur taahhüt  yazısı (İhaleyi alan firmadan sözleşme aşamasında ve ödemenin yapılacağı tarihte bu borçların olmadığına dair resmi yazı istenecektir)
         i) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
  • İhale dokümanının alındığına dair belge.
 k) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
  l) İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile 2010-2016 Yılları arasında Köydes İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar. Buna ilişkin taahhütname verilecektir.
 
4.1.1    — Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2    — Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a-      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b-     Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3    — Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a-      Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b-      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4    28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5    İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
4.1.6    Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4.1.7    Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu, (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya -Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Pazar Şubesindeki TR 71000 1000 870 302 678 22 5001 nolu hesabına yatırılan- nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.)
4.1.8    Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4.2      — Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1    — İş deneyim belgeleri
      a- İsteklinin, son onbeş yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
     b- Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AVIII Grubu her türlü Yapım işi Benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisi,  Mimarlıktır.
4.3.2- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:- 
Makine Taahhüdü:
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı odasında görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Ziraat Bankası Pazar Şubesindeki 71 000 1000 870 302 678 22 5001 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.) 
7- İhale Açık İhale Usulü ile yapılacağından isteklilerin şahsen katılımı gerekmektedir 
8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
9- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 13.55 e kadar elden verilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen dosyalar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin ihale saatinde ihaleye şahsen katılımı gerekmektedir. 
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, ihale sonucu,  ihale uhdesinde kalan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
11-Birlik 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu ve Sayıştay kanununa tabi değildir.
Yüklenici bu kanunları dayanak göstererek idareden her hangi bir talepte bulunamaz. Ancak Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
12- Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
                                                   T.C.
                                                  PAZAR İLÇESİ
                                                       KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ