T.C

PAZAR KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.

N.

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Yurt Dışı Bakım

Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)

30Dakika

2

Tüketici Sorunları Başvurusu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Fatura

3-Satış Fişi

4-Garanti Belgesi veya Sözleşme

3 Ay

3

Gerçek ve Tüzel

Kişilerin İhbar ve Şikayet

Dilekçeleri

Dilekçe

30 Gün

4

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler ve noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

30 Dakika

5

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

30 Gün

6

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Form (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 Gün

7

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7 Gün

8

Kamu Görevlileri Etik

Davranış İlkeleri

1-Dilekçe

7 Gün

9

İNTERNET TOPLU

KULLANIM SAĞLAYICI

İZİN BELGESİ

MÜRACAATI

1- Kafe Müracaat Formu

2-İşyeri açma ruhsat fotokopisi (1 Adet),

3-Telekom İnternet Bağlantı Bilgisi (1 Adet),

4-Ticaret odası Sicil belgesi Fotokopisi (1 Adet),

5-Filtre Lisans Belgesi Fotokopisi (1 Adet),

(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak

Müracaat kabul edilir.

İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)

15 gün

10

4483 SAYILI MEMURLAR

VE DİĞER KAMU

GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI

HAKKINDA KARAR

1-Şikayet Dilekçesi

(Dilekçe de bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı, Adresi ve Telefon numarası.

Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı ve Çalıştığı Kurum)

30+15 gün

11

DİSİPLİN CEZASINA

İTİRAZ İŞLEMLERİ

1-İtiraz Dilekçesi

2-Disiplin Cezası Kararı

3-Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi

7 Gün

12

BELEDİYE SINIRLARI

İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1-Başvuru Dilekçesi

2-Beldelerde belediye meclis kararı ve Krokisi

15 Gün

13

KÖY SINIRLARI İLE

İLGİLİ İŞLEMLER

1-Başvuru Dilekçesi

2-Köylerde İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi

15 Gün

14

TAŞINMAZ MAL

ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN

TECAVÜZ VE

MÜDAHALENİN

ÖNLENMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe de bulunması gereken hususlar:

Başvuranın Adı Soyadı

Şikayet edilenin Adı Soyadı ve Adresi

Şikayete konu taşınmazın yeri)

15 Gün

15

DOSYA - KARAR

ÖRNEĞİ VERİLMESİ

1-Başvuru Dilekçesi

1 Gün

16

Köy Muhtarlarının

Bankadan Para Çekme

Müracaatı

1-Dilekçe

2-Bulunduğu Yıl İçerisinde Muhtarın Para Çekebilmesi İçin Alınmış Köy Kararı

1 Gün

17

Görev Belgesi

Müracaatları

1-Görev Belgesi talep dilekçesi

1 Gün

18

Muhtar İzin Müracaatları

1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi (İzine Ayrılan Muhtara Vekaleten 1.Azası Vekalet Edecektir)

1 Gün

19

Köy Muhtarlığı Tahsilat

Makbuzu, İhbarname ve

Gelir Makbuzu Tasdik

İşlemi

1-Tahsilât Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin seri numaralarının bulunduğu Köy Muhtarlığı adına kesilmiş

Faturası.

(Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin her sayfasının ortası muhtarlık mührü ile mühürlenecek,

İhbarnameye sayfa sayıları verilecek)

10 Dakika

20

Yıpranmış, Kaybolmuş

Veya Çalınmış Mühür

Müracaatı

1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, Kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe.

2-Çalındı ise Kolluk Kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.

3-Mühür Beratı

4-Resmi Mühür Yönetmeliği' nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 Tl mühür bedeli dekontu.

5-Mühür Örneği

15 gün

21

Köy Bütçeleri

1-Bütçe (2 Nüsha)

10 Gün

22

4982 SAYILI BİLGİ

EDİNME HAKKI

1-BAŞVURU FORMU

15 Gün

23

RESMİ İLAN

1-Talep Yazısı

2-İlan Metni

10 Gün

24

BİMER

1-BAŞVURU DİLEKÇESİ

1 Hafta

25

Dernek Kurulumu

1-7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri,

2-Kuruluş Bildirimi örnek için

3-Tüzük,

4-Kira Kontratı,

5-Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi

6-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait bilgiler.

2 Ay

26

Alındı Belgesi

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,

2-Teslim Tutanağı,

3-Alındı Belgesi basım örneği,

1 gün

27

(K.H.G.B.)

İHALE İŞLEMLERİ,

1-Adres beyanı

2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4-Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5-Noter tasdikli imza beyannamesi

6-Ticaret Sicil Gazetesi

7-Noter tasdikli imza sirküleri

8-10. Madde taahhütnamesi

9-Teklif mektubu

10-Geçici teminat mektubu

11-Teknik Personel Taahhütnamesi

12-Yapı Araçları Taahhütnamesi

13-İş Deneyim Belgeleri

14-İhale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belge

10 gün

28

(K.H.G.B.)

MAL VE HİZMET

ALIMLARININ ÖDEMESİ

1-Fatura'nın aslı

2-Hesap Numarasını belirten dilekçe

1 Gün

29

(K.H.G.B.)

KÖY MUHTARLARININ

TALEPLERİ

1-Başvuru Dilekçesi

1 Hafta

30

(K.H.G.B.)

KESİN TEMİNAT İADESİ

İŞLEMİ

1-Başvuru Dilekçesi

2-Teminat Makbuzu veya Kesin Teminat Mektubu

3-SSK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi

4-Kesin Kabul Tutanağı

1 Gün

31

(K.H.G.B.)

GEÇİCİ KABUL VE

KESİN KABUL

YAPILMASI İŞLEMİ

1-Başvuru Dilekçesi

3 Gün

32

(K.H.G.B.)

İŞ DENEYİM BELGESİ

TALEBİ

1-Başvuru Dilekçesi

1 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Kaymakam

İsim : İlhan DEMİRCANİsim :Sinan BAŞAK

Unvan :Yazı İşleri MüdürüUnvan : Kaymakam

Adres : Pazar Kaymakamlığı Adres : Pazar Kaymakamlığı

Tel :0 356 261 2001 Tel :0 356 261 2001

Faks :0 356 261 2414 Faks :0 356 261 2414

E-Posta : ilhan.demircan@icisleri.gov.tr E-Posta : sinan.basak.@icisleri.gov.tr