İnsan Hakları

İnsan Haklarının Korunması
İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

Bu konuda yapılacak başvuru form örneği aşağıdadır.

İnsan Hakları Danışma Masası Başvuru Düzenleme Formu
I - Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:
Adı ve Soyadı:
Cinsiyeti:
Uyruğu:
Mesleği:
Doğum yeri ve tarihi:
Adresi ve telefon numarası:

II - Başvurunun kim tarafından yapıldığı:
a) Mağdurun kendisi
b) Akrabası
c) Mağdurun/Mağdurların yasal temsilcisi ya da avukatı
d) Diğer (Yakını,görgü tanığı vs. )

III - Başvurunun türü:
a) Dilekçe
b) Telefon
c) E - Mail
d) Sözlü

IV - Başvuruya ilişkin bilgiler:
a) Konu:
b) Yer ve Tarih:
c) İlgili kişi veya kurum:
d) Başvurunun özeti:

Formu hazırlayan masa görevlisinin adı, soyadı, tarih ve imza: