T.C
PAZAR KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
2017 yılı İl Özel İdaresi II. Kat  Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşleri Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
 
 
1- Birliğin:
    a) Adı                                                : Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği
    b) Adresi                                           : Hükümet Konağı Pazar/TOKAT
    c) Telefon – Faks Numarası              :  0356 261 24 14
    d) Elektronik Posta Adresi                : kaymakamlik@tokatpazar.gov.tr
2- İhale Konusu Yapım İşinin:
    a) Adı                                              :1- Pazar İlçesi Bağlarbaşı köyü 4.00 km, Kaledere köyü 3,5 Km,    
        Çiftlikköy Köyü 1.00 Km, Tatar-Menteşe köyleri 1,5 Km, Çayköy köyü 3,5 Km, Ocaklı Köyü 5    
         Km olmak üzere toplam 18,5 Km (92,5 Da) II. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi                                                                
                                                                
    b) Niteliği                                       : Standart Geliştirme
    c) Türü                                           : II. Kat Asfalt Sathi Kaplama
    d) Miktarı                                       : 18,5 Km (92,5 Da) II. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi
                                                                              
  3) Yapılacağı Yer: Pazar İlçesi Bağlarbaşı, Kaledere, Çiftlikköy, Tatar-Menteşe, Çayköy, Ocaklı köyleri       
                                                            
   4) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hava şartlarına göre en geç 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılacak, ancak I. ve II. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımına, uygun hava şartlarına göre teknik elemanlarca belirlenecek tarihte işe başlanacaktır. 
   c) İşin Süresi ve Bitim Tarihi: Söz konusu iş, işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz)gün içerisinde bitirilecektir.
   5- İhalenin:
    a) Yapılacağı Yer:                             : Pazar Kaymakamlığı Makam Odası Pazar/ TOKAT
    b) Tarih ve Saati                                :19.04.2015 Çarşamba  Günü  Saat 11:00
    c) İhale Şekli                                      : Açık İhale Usulü.
    d) Son Teklif alma  tarih ve saati    : 19.04.2015 Çarşamba  Günü  Saat 11:00 
    e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 250,00 TL olup, Birlik Saymanlığına veya Birliğin Pazar Ziraat Bankasındaki      
TR 71000100087030267822 - 5001 nolu hesabına 250,00 TL yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dokümanı verilecektir.
     6- İhale ilanının Görüleceği yer: Hükümet Konağı İlan Panosu, Pazar Kaymakamlığı internet sitesi.
     7- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin Yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
      8- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
      9-  İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.
 
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
      10- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
      a.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
      b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.
         2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
         2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
     c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
          3.1. Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
          3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
      ç. Bu şartnamenin 10. Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve  (i) bentlerinde sayılan durumlarında olunmadığına ilişkin taahhütname.
      d. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminat.
      e. 7.2.2 ve 7.2.3 üçüncü maddelerde belirtilen şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri.
      f. Bu Şartnamenin 7.3 maddesinde belirtilen İş Bitirme Belgesi.
      g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
      h. SSK ve Vergi Borcu yoktur taahhüt  yazısı (İhaleyi alan firmadan sözleşme aşamasında ve ödemenin yapılacağı tarihte bu borçların olmadığına dair resmi yazı istenecektir)
 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
      ı. İhale dokümanının alındığına dair belge.
      i.  28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
      j. İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile 2010-2016 Yılları arasında KÖYDES İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar. Buna ilişkin taahhütname verilecektir.
      k. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu sektöründe gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu yapım veya ihale dokümanında belirlenecek yapımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu yapım veya ihale dokümanında belirlenecek yapımlara ait tek sözleşmeye ait I. Ve II. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
     11- İhaleye Katılamayacak olanlar:
    a- 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
    b. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.
    c. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).
     d. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
    12- İhale dışı bırakılma durumları:
     a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
     b. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.
    c. Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan.
    ç. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
    d. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.
    e. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
    f.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir.(T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler)
    13- Teklifler ve ihale katılım dokümanı 19.04.2017 Çarşamba Günü Saat 11.00 kadar Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine elden teslim edilecektir.
    14- İhale bir bütün olup iş için teklif verme zorunluluğu bulunmaktadır. İstekliler tekliflerini iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif ettikleri bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliyle iş için sözleşme imzalanacaktır.
     15- İstekliler her bir iş için teklif ettikleri bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.(Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve 31.12.2018 tarihine kadar geçerli teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
    16- İhale uhdesinde kalan yükümlü ihalesi yapılan iş için % 6 kesin teminat verecektir.
    17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.
    18- İşin kontrolörlüğü Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Valilikçe (İl Özel İdaresi) yapılacak olup, yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacak ve işin her aşamasında teknik elemanı bilgilendirecektir.
    19. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün içim sözleşme bedelinin % 0,05 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş ödemesi iş bitiminde ödenek geldiği takdirde tek seferde yapılacaktır.
    20. Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Teknik elemanlarca hazırlanacak rapora istinaden işlerin bir sonraki yıla ertelenmesi durumunda fiyat farkı talep edilmeyecek olup, ihalenin yapıldığı tarihte gerçekleşen rakamlar üzerinden işler tamamlanacak, ihaleyi alan taraf herhangi bir hak ve fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.
   21. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   22. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler için teklif vereceklerdir.
   23.İhaleye katılanlar tarafından verilen teklifler açıldıktan sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden eksiltme yoluna gidilecektir. Bu durumda isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en avantajlı teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren üzerinde ihale bırakılabilir.
   24. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
   25. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
   26. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir.  11.04.2017 
 
 
                                                                                              PAZAR KAYMAKAMLIĞI
                                                                                         KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME                                                                                           
                                                                                                 BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI